Adatvédelmi tájékoztató potenciális ügyfelek részére

Kedves Látogató!

Az alábbi tájékoztató a Golden Line Management Kft. (továbbiakban: Társaság) és Ön között (továbbiakban: Érintett), mint potenciális ügyfél között, digitális marketing szolgáltatás során felmerülő adatvédelmi tudnivalókról ad tájékoztatást. Célunk, hogy átlátható, egyértelmű és teljes körű tájékoztatást nyújtsunk Társaságunk adatkezelési tevékenységéről.

Ez az adatvédelmi tájékoztató minden információt tartalmaz arról, hogy személyes adatait a kapcsolattartás során Társaságunk hogyan használja, gyűjti, tárolja, együttesen kezeli.

Az adatvédelem és így a Társaság adatkezelési tájékoztatójának a törvényi alapját elsősorban a 2018. május 25. napjától alkalmazandó általános adatvédelmi rendelet (GDPR) képezi.

Mindemellett irányadóak az információs önrendelkezési jogról és szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (infotv.), és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.

Ennek megfelelően az adatkezelés során az alábbi irányelveket követjük:

 • Az Érintett személyes adatait a törvényi, valamint rendeleti háttérnek megfelelően jogszerűen, és az Érintett számára átláthatóan kezeljük.
 • Az adatokat csak és kizárólag pontosan meghatározott és jogszerű célból kezeljük.
 • A szükségesség elvét alapul véve csak az adatkezelési célok szempontjából feltétlenül szükséges és releváns adatokat kezeljük.
 • A pontosság elve alapján igyekszünk mindent megtenni, hogy a kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, ennek érdekében a pontatlan adatokat a lehető legrövidebb idő alatt igyekszünk pontosítani, illetőleg törölni.
 • Az Érintett adatait olyan formában tároljuk, hogy a szükségesnél tovább semmiképp sem legyen azokból azonosítható.
 • Az Érintett személyes adatainak biztonságos kezelését mi, illetve adatfeldolgozóink, a megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel, a megfelelő technológiák helyes alkalmazásával biztosítjuk, biztosítják, ezzel elkerülvén az adatok jogosulatlan kezelését, elvesztését, sérülését, károsodását, megsemmisülését.

Társaságunk a személyes adatait az alábbi jogalapokkal kezeli:

 • Az Érintett előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása (A szükségesség és célhoz kötöttség elve alapján természetesen csak és kizárólag a feltétlenül szükséges mértékben és a megfelelő célhoz kötve).

Tartalomjegyzék:

 1. Adatkezelés Pénzügyi szolgáltatás közvetítése céljából
 2. Hírlevél küldése
 3. Az érintett jogai
 4. Egyéb adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalók
 5. Kapcsolattartók
 6. Adatkezelő, adatfeldolgozó neve, elérhetősége
 1. Adatkezelés digitális marketing szolgáltatás céljából

A digitális marketing szolgáltatás során kezelt információk:

 • Érintett neve
 • Email címe
 • Telefonszáma
 • Egyéb, nem kötelezően megadott adatok (Pl. érdeklődési kör, lakhely)
 • Opcionális: Rendszám (dedikált parkolóhely igénylés esetén, személyes találkozóhoz)

A digitális marketing szolgáltatás során kezelt (fenti) adatok kezelési célja:

A fenti önkéntesen átadott személyes adatokat nyilvánvalóan bizalmasan kezeljük. Az érintett adatai minden esetben kizárólag megkereséshez közvetlenül kapcsolható célból kezeljük úgy, mint:

 • Személyre szabott ajánlatok készítése, küldése
 • Üzletszerzési célból történő megkeresés
 • Opcionális: Rendszám (dedikált parkolóhely igénylés esetén, személyes találkozóhoz)

A digitális marketing szolgáltatás során kezelt (fenti) személyes adatok adatkezelési jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az Érintett hozzájárulása.

Címzett, címzettek:          

A digitális marketing szolgáltatás során kezelt adatokat Társaságunk Ügyviteli, CRM rendszerében kezel. A MiniCRM Zrt. a felvitt adatokat a MiniCRM ügyviteli rendszerben, mint adatfeldolgozó tárolja, kezeli. Bizonyos esetekben ezeket az adatokat a MiniCRM rendszeren keresztül (korlátozott jogosultágú felhasználói fiókkal) megoszthatja előre definiált és megnevezett harmadik fél számára, annak support osztályával, de csak indokolt esetben, mértékben és az adatkezelés eredeti céljától nem eltérően.

A facebook kampány során az adatok megadása nem a facebook felé és nem a facebook közvetítésével történik, a facebook csupán a platformot nyújtja, az adatok felvitele beágyazott MiniCRM script által, közvetlenül a MiniCRM rendszerbe történik.

Opcionális: esetleges személyes találkozó kapcsán a potenciális és/vagy közvetített ügyfél kérésére, Társaságunk a Danubius Zrt. Radisson Blu Béke Hotel mint megbízott szolgáltató segítségével, dedikált parkolóhelyet tud biztosítani. Ehhez szükséges opcionális adat, az érkező személygépkocsi forgalmi rendszáma. A rendszámot Társaságunk szintén a MiniCRM Zrt. MiniCRM ügyviteli rendszerében tárolja, valamint a Hotel részére csak és kizárólag a rendszámot, és a személyes találkozó időpontját továbbítja hanghívás keretében, telefonon.

A digitális marketing szolgáltatás közvetítése során történő adatkezelés tárolási ideje:

 • A szolgáltatás tervezett vagy tényleges igénybevételének végéig, a hozzájárulás visszavonásáig 
 1. Hírlevél küldése

A Hírlevél szolgáltatás használata során kezelt információk:                                    

 • az Érintett neve
 • Email címe
 • Telefonszáma
 • Egyéb, nem kötelezően megadott adatok (Pl. érdeklődési kör, lakhely)

A Hírlevél szolgáltatás használata során kezelt (fenti) adatok kezelési célja:

A fenti önkéntesen átadott személyes adatokat nyilvánvalóan bizalmasan kezeljük. Az Érintett adatai minden esetben kizárólag megkereséshez közvetlenül kapcsolható célból kezeljük úgy, mint:

 • Személyre szabott ajánlatok készítése, küldése
 • Üzletszerzési célból történő megkeresés
 • A befektetési vállalkozás (Partnerünk) szolgáltatásairól tájékoztatók küldése

A Hírlevél szolgáltatás használata során kezelt (fenti) szem. adatok adatkezelési jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az Érintett hozzájárulása.

Címzett, címzettek:          

A digitális marketing szolgáltatás során kezelt adatokat Társaságunk Ügyviteli, CRM rendszerében kezel. A MiniCRM Zrt. a felvitt adatokat a MiniCRM ügyviteli rendszerben, mint adatfeldolgozó tárolja, kezeli. Bizonyos esetekben ezeket az adatokat a MiniCRM rendszeren keresztül (korlátozott jogosultágú felhasználói fiókkal) megoszthatja előre definiált és megnevezett harmadik fél számára (szerződött üzleti partnerünk), annak support osztályával, de csak indokolt esetben, mértékben és az adatkezelés eredeti céljától nem eltérően. A szerződött üzleti partnereink a MiniCRM rendszerben „kapott” adatokat, mint adatfeldolgozó kezeli.

A facebook kampány során az adatok megadása nem a facebook felé és nem a facebook közvetítésével történik, a facebook csupán a platformot nyújtja, az adatok felvitele beágyazott MiniCRM script által, közvetlenül a MiniCRM rendszerbe történik.

A Hírlevél szolgáltatás használata során történő adatkezelés tárolási ideje:

 • A Hírlevél szolgáltatásról történő leiratkozásig 
 1. Az érintett jogai

3.1 Áttekintés

A digitális marketing szolgáltatásunk kapcsán adott hozzájárulások visszavonásának jogán kívül az Érintettet, az érvényes és megfelelő törvényi feltételek fennállása esetén az alábbi jogok illetik meg:

 • a Társaság által tárolt adataival kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15. cikk)
 • a Társaság által tárolt és pontatlan vagy hiányos adatainak helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való joga (GDPR 16. cikk)
 • a Társaság által tárolt adatainak törléséhez való joga (GDPR 17. cikk)
 • az adatkezelés korlátozásához való joga (GDPR 18. cikk)
 • az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
 • az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

3.2 Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15. és 19. cikk)

Érintett a GDPR 15. cikk (1) bekezdés alapján, kérésre jogosult a Társaság által tárolt személyes adatairól térítésmentesen tájékoztatást kapni. Ez az alábbiakra terjed ki:

 • az Érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelés célja
 • ezen személyes adatok kategóriái
 • címzettek, címzett csoportok, akivel, akikkel a személyes adatait közöltük vagy közölni tervezük
 • az Érintett személyes adatainak tervezett tárolási időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • az Érintett személyes adatainak helyesbítéséhez, törléséhez, az adatkezelés korlátozásához és az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
 • a felügyeleti hatóságnál (NAIH) történő panaszbenyújtás joga
 • az Érintett személyes adatainak forrására vonatkozó minden elérhető információ, ha az adatokat nem a Érintettől gyűjtötték
 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás metódusát nem alkalmazzuk az Érintett személyes adatainak kezelése során, így az alkalmazott logikáról, az érintett személyére vonatkozó jelentőségéről és célzott hatásáról sem tud a Társaság tájékoztatást adni

Természetesen amennyiben a személyes adatai harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, úgy az Érintett jogosult, hogy a GDPR 46. cikk szerint megfelelő tájékoztatást kapjon a továbbítás vonatkozóan magára a továbbításra is, és a megfelelő garanciákról.

A GDPR 19. cikke alapján pedig kötelességünk személyes adatainak helyesbítéséhez, törléséhez, valamint a korlátozáshoz kapcsolatos információkat közölni, tájékoztatni az Érintettet.

3.3 Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

 • pontatlan személyes adatainak helyesbítésének kérésére az Érintett jogosult (az adatkezelés céljának figyelembevételével)
 • hiányos személyes adatainak kiegészítésének kérésére az Érintett jogosult (például: kiegészítő nyilatkozat útján)

3.4 Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Érintett jogosult személyes adatainak törlési kérelmére, az alábbi fennálló indokok esetében:

 • amennyiben az Érintett adataira már nincs szükség abból a célból, amiből azokat gyűjtötték, kezelték,
 • amennyiben az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • amennyiben az Érintett, a GDPR 2. cikk (1) vagy (2) bekezdésében foglaltak szerint tiltakozik az adatkezelés ellen és a GDPR 21. cikk (1) bekezdés érvénye esetén nem állnak fenn az Érintett érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos indokok az adatkezelésre,
 • amennyiben az Érintett személyes adatait jogellenesen kezelte a Társaság,
 • amennyiben az Érintett személyes adatainak törlését jogi kötelezettség, annak teljesítése indokolja,
 • amennyiben az Érintett adatainak gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

Amennyiben adatait törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével a megfelelő lépéseket megtesszük annak érdekében, hogy az Érintett adatait esetlegesen kezelő harmadik felet, feleket tájékoztassuk az esetleges másodpéldányok, az adatokra mutató hivatkozások törlésre irányuló kéréséről (elfeledtetéshez való jog).

3.5 Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Érintett jogosult személyes adatai kezelésének korlátozási kérelmére, az alábbi felsorolt indokok esetében:

 • amennyiben az Érintett vitatja személyes adatainak pontosságát,
 • amennyiben az adatkezelés jogellenes és az Érintett törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
 • amennyiben az adatkezelés megjelölt célja miatt nincs többé szüksége a Társaságnak az adatokra, de a jogi igények előterjesztéséhez vagy védelméhez az Érintett igényli azokat,
 • amennyiben az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (GDPR 21. cikk (1) bekezdés), azonban még nem került megállapításra, elsőbbséget élveznek a Társaság (mint adatkezelő) jogos indokai az Érintett indokaival szemben.

3.6 Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a kezelt adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy ezt a Társaság akadályozná, abban az esetben, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pont; GDPR 9. cikk (2) bekezdés (a) pont), vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pont))
 • az adatkezelés automatizált módon történik

Érintett jogosult arra, hogy ha az technikailag megvalósítható, kérje az adatkezelők közötti közvetlen adattovábbítást.

3.7 Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21 cikk)

Érintett bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozási jog érvényes minden, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett adatkezelési cél esetében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az üzletszerzési célból történő adatkezeléssel kapcsolatos speciális tiltakozási joggal ellentétben a GDPR értelmében csak akkor köteles a Társaság az Érintett általános tiltakozását elfogadni, ha az Érintett az adatai kezelésével szemben elsőbbséget élvező indokokat nevez meg (például: potenciális életveszély, egészségügyi veszély). Mindezek mellett, valamint ezen túl, az Érintett adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy az illetékes hatóságokhoz (NAIH) is fordulhat.

 1. Egyéb adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalók

4.1 Személyes adatait az Érintett önkéntesen bocsátja a Társaság rendelkezésére kapcsolattartása során, éppen ezért kifejezetten kérjük, hogy fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adatközlés akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben az Érintett nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy alapértelmezésként feltételezzük, hogy az ehhez szükséges felhatalmazással az Érintett rendelkezik.

Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • az adott szolgáltatásról (például: hírlevél) történő leiratkozással

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 30 napos határidővel teljesíti a Társaság, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve, ha az Érintett bűncselekményt követ el, az Érintett adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

4.2 Érintett a hírlevél és/vagy marketing szolgáltatás során tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű, kifejezett kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Érintett személyes adatait marketing célokra Társaságunk felhasználhassa. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Érintett adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeli Társaságunk, és az Érintett részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küld ki és/vagy hírlevelet továbbít (Grtv. 6. §).

Érintett a hozzájárulását a marketing szolgáltatás, direkt marketing, hírlevél és dedikált parkolóhely igénylés tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja, illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A marketing szolgáltatás, direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a weboldallal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának, illetve lemondásnak a regisztrálását 30 napos határidővel vállaljuk.

4.3 Az Érintett adatait csak és kizárólag a jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatja Társaságunk, adatfeldolgozóink esetében szerződéses feltételek (adatfeldolgozói szerződés) kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Érintett hozzájárulásával ellentétes célokra  személyes adatait.

A Társaság és/vagy adatfeldolgozói bizonyos, a működéshez köthető, feltétlenül szükséges, indokolt és speciális esetekben külföldre is továbbíthatja az adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Érintett adatai kezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködőink (adatfeldolgozók) és munkavállalóink előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Érintett személyes adatait kezelni.

Az Érintett személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, mindemellett óvjuk azokat bármilyen jogosulatlan felhasználástól (Páldául: jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, sérülések vagy nyilvánosságra hozatal.

Szervezeti intézkedések, szabályok keretében a Társaság mindenkori irodájában is ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő fizikai védelemmel elzárva tartjuk. Digitális dokumentumok esetében, technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk.

Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben és tökéletesen biztonságos adattovábbításnak. A Társaság és adatfeldolgozói, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weboldalunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a hozzánk beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Érintett adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

Adatkezelésünket érintő főbb irányadó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007 -évi CXXXVIII tövén (Bszt).
 1. Kapcsolattartók

5.1 Kapcsolattartók kérdései vagy az adatvédelmi jogok gyakorlásával összefüggésében

A Társaság adatkezelésével, a kapcsolatos jogai gyakorlásával az alábbi elérhetőségen élhet:

adatvedelem@glman.hu

5.2 Kapcsolattartók adatvédelmi kérdések esetére

Cégünk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, mindazonáltal az adatvédelmet érintő témakörökben külső, adatvédelmi szakembert (tisztviselőt) igénybe vehet a Társaság. Az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdések esetén Társaságunk dedikált adatvédelmi e-mail címén kapcsolatba léphet a mindenkori megbízott adatvédelmi szakemberrel, tisztviselővel.

Amennyiben adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, avagy panasza merülne fel, úgy első körben kérjük lépjen kapcsolatba velünk az adatvedelem@glman.hu e-mail címen, válaszunkat késedelem nélkül, 10 munkanapon belül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül megküldjük az Érintett által megadott elérhetőségre.

5.3 A felügyeleti hatóságnál való panasztételi jog

A fentiek mellett, az Érintett jogosult az illetékes felügyeleti hatóságnál történő panaszbenyújtásra. Az illetékes hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

 1. Adatkezelő, adatfeldolgozó neve, elérhetősége, adatvédelmi kérdésekben dedikált elérhetőség

Adatkezelő: Golden Line Management Kft.

Cím: 1067 Budapest, Teréz körút 41. fszt. 8.

Telefonszám: +36 30 143 3000

E-mail cím: info@glman.hu

Adatvédelem: adatvedelem@glman.hu

Adatfeldolgozó, tárhely szolgáltatás, IT szolgáltatás: C-Host Kft.

Cím: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Telefonszám: +36 1 455 2040

E-mail cím: info@nethely.hu

Adatfeldolgozó, marketing és tanácsadó partner: New Millenium Consulting s.r.o.

Cím: Hlavná 988/29 924 01 Galanta

E-mail cím: ceo@newmillcon.sk

Adatfeldolgozó, megbízott online kampány média: MT Marketing Bt.

Cím: 2544 Neszmély, Ady Endre utca 6.

Telefonszám: +36 70 610 2678

E-mail cím: matheysport@gmail.com

Adatfeldolgozó, könyvelés, bérszámfejtés: Optimadó 2002 Könyvelő és Adótanácsadó Kft.

Cím: 8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 1. fszt. 2.

Telefonszám: +36 93 543 146

E-mail cím: info@optimado.hu

Adatfeldolgozó, illesztett ügyviteli rendszer (MiniCRM): MiniCRM Zrt.

Cím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Telefonszám: +36 1 999 0402

E-mail cím: help@minicrm.hu

Adatfeldolgozó, Dedikált parkolóhely biztosítása: Danubius Zrt. Radisson Blu Béke Hotel

Cím (telephely): 1067 Budapest, Teréz körút 43.

Telefonszám: +36 1 889 3900

E-mail cím: sales.budapest@radissonblu.com

 

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

 

A Golden Line Management Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi tájékoztató potenciális ügyfelek részére módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.